Zealand Packagings salg- og leveringsbetingelser

Generelt

Enhver levering sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og Zealand Packaging.

Tilbud og indgåelse af ordre

Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato.

Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold af forcemajeure, herunder strejke og lock-out, og ethvert forhold der skyldes mangel på materialer.

Enhver ændring af ordrespecifikation skal ske skriftligt, annullering kan kun accepteres, hvis ordren ikke er startet i produktionen, og materiale ikke er indkøbt. Omkostninger til evt. indkøbt materiale debiteres særskilt.

Ved emballage er det kundens ansvar at emballagen er testet/godkendt med produkter i fuldt sortiment, såfremt Zealand Packaging ikke har haft produkter i fuldt sortiment ved fremstilling af dummy/prototype.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms.

Zealand Packaging forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der indtræffer stigninger i materialer såsom karton og bølgepap, samt valutakurser, afgifter til offentlige myndigheder eller andre forhold udenfor Zealand Packagings kontrol.

Fragt til en adresse i Danmark er inkluderet i prisen, hvis andet ikke er oplyst.
Det forudsættes at leveringsstedet kan aflæsse fra exportvogn.
Prisen indeholder ikke håndbæring, gå-gade leveringer, pallebytte, haste-forsendelser og andre special-aftaler. Fragtprisen er baseret på gældende olie-tillæg på tidspunktet for afgivelse af tilbud.

Levering og eventuel forsinkelse

Den aftalte leveringstid er anført i ordrebekræftelsen. Zealand Packaging er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 20 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Zealand Packaging har underrettet kunden om forlængelsen inden udløbet af aftalt leveringstid. Forsinkelsen giver ikke kunden ret til at tilbageholde betalingen, eller til erstatning i øvrigt.

Ejendomsforbehold

Zealand Packaging forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.
Værktøj, såsom stansejern og clichéer, ejet af kunden, vil blive opbevaret i max. 13 mdr. fra sidste ordre.
Evt. udlevering af værktøj vil ske på kundens regning.

Betaling

Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden kompensationsbeløb på kr. 310,- incl. Moms samt procesrente efter gældende sats pr. påbegyndt mdr. fra senest rettidige betalingsdato. For hver rykker faktureres rykkergebyr på kr. 100.

Såfremt kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Zealand Packaging sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan Zealand Packaging ændre betalingsvilkår. Konstatering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

Tolerancer

Zealand Packaging forbeholder sig ret til over- og underlevering iht. nedenstående tabel:

AntalBølgepapKarton og andet
Op til 500 stk:+/- 50 %+/- 20 %
501 – 1.000 stk:+/- 20 %+ /- 15 %
1.001 – 5.000 stk:+/- 15 %+/- 10 %
Over 5.000 stk:+/- 10 %+/- 10 %

Materiale som karton, bølgepap og papir skal have tid til at akklimatisere sig før anvendelse. Akklimatisering bør ske i mindst 1-2 døgn. Hvis der ikke er samme temperatur/fugtighed på lageret og pakkestedet, bør tilpasningen ske ved pakkestedet. Luftfugtigheden 40-60 % og temperaturen 15-25 C.

Ved tryk kan der forekomme mindre farveafvigelser.

Reklamationer og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Ved eventuelle reklamationer/mangler skal Zealand Packaging kontaktes straks efter konstatering og produkterne må ej anvendes før Zealand Packaging har set problemet. Kunden skal skriftligt reklamere til Zealand Packaging, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen.

Zealand Packaging ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning indenfor 20 dage. Alternativt kan Zealand Packaging efter eget valg kreditere kunden et af Zealand Packaging fastsat beløb.

Kunden kan ikke kræve erstatning for sit indirekte tab som driftstab eller manglende avance som følge af mangler.

Produktansvar

Zealand Packaging er ikke ansvarlig for skade på løsøre, som indtræder medens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er Zealand Packaging kun ansvarlig for skade på løsøret, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Zealand Packaging eller andre, som denne har ansvaret for.

Zealand Packaging er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.

Zealand Packaging er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Zealand Packaging måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Zealand Packaging skadesløs i samme omfang, som Zealand Packagings ansvar er begrænset i henhold til ovenstående bestemmelser

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Zealand Packaging, såfremt kunden bliver bekendt med skader i henhold til ovenstående bestemmelser.

Al videre produktion på grundlag af materiale fra Zealand Packaging sker på eget ansvar.

Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Kontakt Os